Gratis toegang met VIP-KAART VriendenLoterij (1 persoon per kaart)

Fiscale voordelen bij een schenking

Schenken en nalaten door particulieren

Eenmalige gift

Wanneer u een financiële schenking doet aan het Lalique Museum mag u deze gift met 25% verhogen voordat u deze aftrekt van uw belastingen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken.

Let op: In Nederland geldt een drempel voor giften van 1% van uw bruto salaris maximaal oplopend tot 10 %, met een minimum van € 60. Voor periodieke giften geldt géén drempel.

Bijvoorbeeld: U schenkt het Lalique Museum € 100. U mag dan € 125 aftrekken van uw inkomstenbelasting. Het bedrag is afhankelijk van of u 30%, 40% of 52% belasting betaalt.

Hoe werkt dat

  • Als u 30 % belasting betaalt, betekent dit dat u van iedere € 100 die u schenkt € 37,50 terugkrijgt (30% van € 125 is € 37,50).
  • Betaalt u 40% belasting, dan stijgt de teruggaaf naar € 50; 
  • en bij 52 % belasting stijgt de teruggaaf naar € 62,50.

Maar er is een maximum: In de Geefwet staat dat uw belastingaftrek maximaal verhoogd mag worden met € 1.250 per jaar. Dat betekent dat u per jaar € 5.000 mag schenken aan het Lalique Museum. Want € 1.250 komt overeen met 25% van een schenking van € 5.000. Wilt u meer geven, dan kan dat maar u mag niet meer dan € 1.250 erbij tellen voor de aftrek.

Periodieke gift

Als u het museum voor een aantal jaren achtereen wilt steunen, kunt u de schenkingen in een notariële akte vast laten leggen. Het bedrag wordt dan voor een periode van ten minste vijf jaar vastgelegd.

Een periodieke gift is een gift in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke betaling aan het Lalique Museum die minimaal vijf jaren loopt. Een periodieke gift moet in een notariële akte worden vastgelegd. Indien dit het geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het inkomen in het jaar waarin de termijn wordt betaald. Het fiscale voordeel is hier dus groter dan bij een eenmalige schenking. Ook hier geldt dat uw verhoging van de aftrek niet groter mag zijn € 1.250 per jaar.

Bijvoorbeeld: U schenkt het Lalique Museum € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u met 25% verhogen tot € 1.250 en dit vormt uw aftrekpost. Bij het toptarief van 52% krijgt u tot een maximum van elke € 1.000 per jaar € 650 van de fiscus terug.
Een gift van € 1.000 kost u dan in feite maar € 350. Ook hier geldt het volgende: U mag € 10.000 schenken, maar u mag dan maar € 11.250 aftrekken.

Nalaten

Bent u van plan om het museum een bepaald bedrag na te laten? Dan kunt u dat doen door het Lalique Museum als erfgenaam te benoemen. Uiteraard kunt zelf aangeven wat u uit uw nalatenschap aan het museum wilt geven. Dit wordt dan vastgelegd in uw testament. Wanneer u een van tevoren vastgesteld bedrag wilt doneren, kunt u ons een legaat toewijzen. Het museum is vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht, dus weet u zeker dat uw gift daar terechtkomt waar u wilt! Alle schenkingen en nalatenschappen worden door het museum beheerd en strikt voor museale activiteiten aangewend. Als u dat wenst, kunt u uw gift voor een activiteit in het bijzonder bestemmen. Het museum heeft hiervoor een aantal bijzondere projecten geselecteerd: aankopen, een tentoonstelling, onderzoek, restauratie, educatie, of een door u aangegeven project.

Wij zijn met ieder bedrag (groot of klein) heel blij en we zullen het zeker goed besteden. Dus heeft u plannen om het Lalique Museum op te nemen in uw testament als erfgenaam, neem gerust contact op met ons, dan bespreken we de mogelijkheden.

Voor een persoonlijk advies raden wij u aan een e-mail te sturen naar info@laliquemuseum.nl ter attentie van onze algemeen directeur dhr. S. de Bruin. 

Schenken door een bedrijf

Gift

Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als culturele ANBI. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Twee soorten belasting spelen een rol: de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

Met ingang van 1 januari 2012 geldt voor giften een aftrek-percentage van 50% van de fiscale winst, met een maximum van € 100.000,-. De verhoging is echter maximaal € 2.500,-.

Gift (inclusief aftrek vennootschapsbelasting)

Als een bedrijf een niet-zakelijke betaling aan een ANBI verricht, kan het bedrijf mogelijk een beroep doen op de giftenaftrek. Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar met een maximum van €100.000,-. Wanneer er wel een prestatie tegenover staat, spreken we van sponsoring. Een bedrijf boekt dit dan onder de post bedrijfskosten.

VOORBEELD A
Gift aan culturele ANBI € 2.000,-
Verhoging 50% € 1.000,- +
__________________________________
Aftrekbaar bedrag € 3.000,-

VOORBEELD B
Gift aan culturele ANBI € 7.000,-
Verhoging 50% maar maximaal € 2.500,- +
__________________________________
Aftrekbaar bedrag € 9.500,-

Fiscale voordelen voor culturele ANBI’s

Bij een gift van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
  • Bedrijven mogen in de vennoot-schapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen. Gevers kunnen dus meer geven!

Fonds op Naam bij een instelling

Steeds meer culturele instellingen (met ANBI-status) en grote fondsen bieden de mogelijkheid een Fonds op Naam op te richten. Dit wordt ondergebracht in de instelling zelf of bij een steunstichting. Vaak gaat het om grotere giften en wordt hieraan een minimumbedrag gekoppeld, bijvoorbeeld € 50.000,-. U mag als oprichter de naam en de bestemming van het fonds bepalen. Natuurlijk moet de bestemming wel passen binnen de doelstelling van de instelling waar het fonds is ondergebracht. Het fonds of de culturele instelling zorgt ervoor dat het geld besteed wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Zo profiteert u als oprichter van een Fonds op Naam van de kennis en ervaring van de culturele instelling, zonder zorgen over organisatorische en administratieve zaken.

Een Fonds op Naam kan zowel bij leven als bij testament opgericht worden. Voor het oprichten hiervan is een notariële akte niet nodig tenzij er geschonken wordt boven de geefdrempel. Het oprichten van een Fonds op Naam waarbij periodieke giften aan een culturele instelling worden gedaan is fiscaal het aantrekkelijkst. U geniet dan volledige aftrek voor de inkomstenbelasting. Het fonds moet dan wel de ANBI-status hebben.

Zakelijke betaling

Over het algemeen zal een bedrijf een zakelijk belang hebben bij een betaling. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een concrete tegenprestatie, zoals bij sponsoring.
Per geval zal aan de hand van de feiten en omstandigheden moeten worden beoordeeld of het om zakelijke kosten of een gift gaat. Dit laatste is van belang omdat zakelijke betalingen
als normale kostenpost volledig aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting, zonder drempel of maximum. De betaling heeft dan het karakter van een bedrijfslast.

“VOORBEELD: Een bedrijf betaalt een bedrag van € 5.000,- (excl. btw) aan een ANBI. In ruil daarvoor wordt de naam van het bedrijf vermeld in een aantal publicaties van de instelling. De betaling is aftrekbaar van de grondslag voor de vennootschapsbelasting (maximaal 25%). De nettokosten bedragen dan € 3.750,-. De culturele instelling moet omzetbelasting (btw) in rekening brengen over € 5.000,- en factureert 21% extra. In dit geval is dat € 1.050,-. Voor een bedrijf is btw in veel gevallen aftrekbaar.”

Tot slot

Fiscale faciliteiten geven de mecenas een steuntje in de rug. Het is echter vooral erg leuk om te geven aan cultuur. Geven is ook een kunst. U hebt een passie voor cultuur en u bent in de gelegenheid om iets extra’s te doen. Waar iedereen z’n voordeel mee kan doen. Organisaties, instellingen, deelnemers, toeschouwers.

Voor een persoonlijk advies raden wij u aan een e-mail te sturen naar info@laliquemuseum.nl ter attentie van onze algemeen directeur dhr. S. de Bruin.