Gratis toegang met VIP-KAART VriendenLoterij (1 persoon per kaart)

Bezoekvoorwaarden

Algemene bezoekvoorwaarden Lalique Museum

 1. Algemene bepalingen: definities
  1. Het Lalique Museum: de Stichting Société Musée Lalique Pays Bas, gevestigd aan de Gasthuisstraat 1 te Doesburg, die krachtens haar doelstelling het leven en werk van René Lalique en de kunst van zijn tijd toegankelijk maakt voor zo veel mogelijk mensen om hen te verrijken en te inspireren.

  2. De Lalique Museum Gebouwen: de voor het publiek opengestelde ruimten in de Lalique Museum Gebouwen aan de Gasthuisstraat 1 te Doesburg en Gasthuisstraat 8 te Doesburg.

  3. Bezoeker: een ieder die de Lalique Museum Gebouwen betreedt voor het bezichtigen van een tentoonstelling of een lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont in de Lalique Museum Gebouwen.

  4. Entreeticket: een ticket dat Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in het Lalique Museum.

  5. Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarkaart), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in de Lalique Museum Gebouwen.

  6. Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

  7. Functionarissen van het Lalique Museum: alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om de Lalique Museum Gebouwen in opdracht van het Lalique Museum.

 2. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers aan de Lalique Museum Gebouwen en tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan het Lalique Museum in het kader van haar doelstelling gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt.

  2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, in het geval van exclusieve ontvangsten.

  3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Toegang Lalique Museum
  1. Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Lalique Museum te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.

  2. Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot Lalique Museum ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het Lalique Museum of een daartoe door het Lalique Museum bevoegd verklaarde instantie.

  3. Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan functionarissen van het Lalique Museum, bij gebreke waarvan het Lalique Museum de Bezoeker de toegang tot het Lalique Museum kan ontzeggen.

  4. Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs/Entreeticket voordat hij/zij het Lalique Museum heeft betreden.

  5. Een vooraf gekocht Entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het Entreeticket vermelde tijd.

  6. Een Toegangsbewijs/Entreeticket kan niet worden geruild.

  7. Het Lalique Museum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Lalique Museum. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

 4. Verblijf in de Lalique Museum Gebouwen
  1. Het verblijf van Bezoeker in de Lalique Museum Gebouwen is voor eigen rekening en risico.
  2. Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in de Lalique Museum Gebouwen gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van het Lalique Museum gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot de Lalique Museum Gebouwen worden ontzegd zonder dat het Lalique Museum tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.
  3. Het meenemen van (rug-)tassen, paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens en het dragen van andere grote objecten, zoals statieven is niet toegestaan. Bezoeker dient jassen, colberts, vesten e.d. in de garderobe op te hangen en niet los bij zich te dragen. Objecten tot een omvang van formaat A4-tas en niet uitvouwbaar dient de Bezoeker gedurende het bezoek in de garderobe of daartoe bestemde lockers te bewaren. De lockers dienen afgesloten te worden met de daarvoor bestemde sleutel. Voor het kwijtraken van de sleutel brengt het Lalique Museum kosten in rekening. Het gebruik van de lockers is gratis. Objecten van een grotere omvang kan het Lalique Museum weigeren te bewaren. Het Lalique Museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven. Het is visueel gehandicapten toegestaan een als zodanig herkenbare oriëntatiestok en/of herkenbare begeleidingshond mee te nemen, nadat een bewijs van opleiding van de hond op verzoek bij de kassa is getoond. Dit geldt ook voor gehandicapten met een sociale begeleidingshond, de zogenaamde SOHO-hond. De hond dient altijd aangelijnd te zijn.
  4. Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in bepaling 4.3 heeft meegenomen in de Lalique Museum Gebouwen.
  5. Het Lalique Museum is gerechtigd Bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan de Lalique Museum Gebouwen c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot de Lalique Museum Gebouwen voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Lalique Museum kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in lid 6 van dit artikel 4. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.
  6. In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is het Lalique Museum gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van het Lalique Museum. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij de Lalique Museum Gebouwen verlaat.

 5. Gedragscode
  1. Bezoeker zal in de Lalique Museum Gebouwen: a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen; b. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur); c. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft; d. niet roken; e. geen zelf meegebrachte etenswaren nuttigen; f. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum alleen onder begeleiding bezoeken; g. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Lalique Museum. Gemaakte foto’s, video- en filmopnamen mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Voor commercieel gebruik zie 5.3; h. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Lalique Museum. Bezoeker kan zich hiervoor wenden tot de kassa van de museumshop.

  2. Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

  3. In de Lalique Museum Gebouwen gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Lalique Museum.

 6. Restitutie
  1. De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Lalique Museum aan Bezoeker: a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Lalique Museum; b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Lalique Museum Gebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen; c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest), diefstal; d. schade veroorzaakt door andere bezoekers; e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes; f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de Lalique Museum Gebouwen.

 7. Aansprakelijkheid
  1. Het Lalique Museum is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Lalique Museum en wel a. tot maximaal het door de verzekeraar van het Lalique Museum aan het Lalique Museum ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel b. de ter zake van de schade door een derde aan het Lalique Museum uitgekeerde vergoeding.

  2. In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Lalique Museum in geen geval meer bedragen dan de onder lid 1 van dit artikel 7 beschreven schadevergoedingsregeling.

  3. Aansprakelijkheid van het Lalique Museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

 8. Overmacht
  1. Als overmacht voor het Lalique Museum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Lalique Museum niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Lalique Museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

  2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Lalique Museum gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

 9. Gevonden voorwerpen
  1. Door Bezoeker in de Lalique Museum Gebouwen gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de kassa van de museumshop van het Lalique Museum.

  2. Het Lalique Museum zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Doesburg.

  3. In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt dient deze de zelf de goederen af te halen. De eigenaar dient zich hierbij deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het Lalique Museum over de status van de vermeende eigenaar is het Lalique Museum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

 10. Klachtenregeling
  1. In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@musee-lalique..nl

  2. De klacht van de Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

 11. Overige voorwaarden en toepasselijk recht
  1. De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Lalique Museum.

  2. Op deze Algemene Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en het Lalique Museum is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Lalique Museum voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Lalique Museum Nederland/Stichting Société Musée Lalique Pays Bas, Doesburg