ANBI

De Stichting Société Musée Lalique Pays Bas, publiekelijk bekend als het 'Lalique Museum', beschikt sinds 10 augustus 2011 over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook kreeg de stichting op 1 januari 2012 de status 'Culturele instelling'. Door de ANBI-status kan het schenken of nalaten aan het museum u (extra) fiscale voordelen opleveren. 

Stichtingsgegevens

 • Stichting Société Musée Lalique Pays Bas
 • RSIN: 850842049
 • Gasthuisstraat 1, 6981 CP Doesburg
 • Telefoonnumer: 0313-471410
 • E-mailadres: info@laliquemuseum.nl 

Doelstelling

De Stichting Société Musée Lalique Pays Bas heeft als doelstelling om het leven en werk van René Lalique en de kunst van zijn tijd toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, om hen te verrijken en te inspireren.

Beleidsplan

Het Lalique Museum beschikt over een beleidsplan voor de periode 2020-2023. U kunt het plan hier downloaden

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter - De heer Drs. J.S. (Santino) Melssen
 • Penningmeester - De heer Mr.drs. M.J.A. (Martijn) Vermunt RB
 • Secretaris - De heer B. (Benjamin) Janssens

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting Société Musée Lalique Pays Bas werken onbezoldigd voor de stichting en ontvangen derhalve geen inkomsten voor activiteiten die voortvloeien uit hun functie. 

Activiteiten

Het Lalique Museum organiseert het gehele jaar door activiteiten, die erop gericht zijn om de (naams)bekendheid van het museum te vergroten en zoveel mogelijk kunstliefhebbers kennis te laten maken met het werk van René Lalique en tijdgenoten. Ook worden er activiteiten ontplooid die erop gericht zijn om de overgang naar het nieuwe museumpand de Commanderij in de nabije toekomst mogelijk te maken. De belangrijkste activiteiten zijn:

 • Het continu presenteren van een interessante collectie in een steeds wisselende samenstelling;
 • Het organiseren van tentoonstellingen gewijd aan een specifiek onderwerp;
 • Het online en offline promoten van het museum en haar activiteiten;
 • Professionalisering en doorlopende verbetering van de presentatie en de beleving;
 • Het houden van lezingen en publiceren van artikelen en boeken;
 • Fondsenwerving
 • Het onderhouden van contacten met collega-instellingen en geïnteresseerden in binnen- en buitenland.

Jaarrekeningen

Hieronder vindt u de jaarrekeningen van het Lalique Museum.

Het museum huldigt het beginsel van “Cultureel Ondernemerschap” en stelt zich ten doel zoveel mogelijk op eigen kracht de exploitatie te voeren en de ambities waar te maken. De stichting heeft opdracht gegeven aan BGH accountancy om de jaarrekening van de stichting op te stellen. BGH accountancy is SRA-lid en zij werken volgens deze norm.

Het museum dankt in feite zijn bestaansrecht aan een particulier initiatief. Het is duidelijk dat alert zijn op de kosten een kerntaak is van het museum. Het museum werkt dan ook voornamelijk met onbetaalde krachten. Alleen daar waar specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn worden betaalde krachten ingezet.

De jaarrekening van de stichting laat zien dat het hoofdbestanddeel van de inkomsten tot stand komt door de entreegelden en de arrangementen die gegeven worden in het museum. De uitgave van de boekenserie 'Microcosmos van René Lalique' en tentoonstellingscatalogi dragen eveneens bij aan de inkomsten van de stichting. Op de derde plaats wordt het inkomen gevormd door de verkoop in de museumwinkel. Op de vierde plaats zijn er de giften van verscheidene stichtingen. In de afgelopen jaren heeft het museum onder andere kunnen rekenen op de steun van de onderstaande organisaties. Daarnaast beschikt het museum over talloze particuliere donateurs. 

 • Gravin van Bylandtstichting
 • Provincie Gelderland
 • BankGiro Loterij
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Gemeente Doesburg
 • Mondriaanfonds
 • Ridderlijke Duitsche Orde
 • Gifted Art
 • Stichting Zabawas